Vol221女神妲己情趣内衣秀豪乳翘臀22P妲己尤蜜荟

Vol221女神妲己情趣内衣秀豪乳翘臀22P妲己尤蜜荟

如带五千钱,形容重着之甚也。 动气在左,肝失治矣。

脉若出来迟,入去疾,为表虚里实,故名曰:内实外虚也。问曰:脉有相乘,有纵有横,有逆有顺,何谓也?

夫肝之病,补用酸,助用焦苦,益用甘味之药调之。肺主气,肺绝张口气出,不能复还也,故曰:为肺先绝也。

头无汗者可治,有汗者死。 由此推之,诸药之性味功能加减出入,魏荔彤曰:气虚甚,加黄耆,津枯甚,加人参,以治虚劳里急,此言里急非单指里急之谓也,乃虚劳诸不足腹痛之谓也。

太阳之脉循背上头,阳明之筋上挟于口,风寒客于二经,则有头摇口噤,反张拘强之证矣。涩为少血而不滑,不能上与阳相顺接,所以厥而逆冷也。

 高者长盛也,章者分明也。脉动而弱,主惊悸病也。

Leave a Reply